Inleiding

Dit artikel bevat een voorbeeldtekst voor samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410) (5.1.1 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening). Mocht u nog meer informatie willen omtrent accountantsverklaringen dan kunt u ons altijd bereiken, tevens verwijzen wij u naar de volgende brochure waarin u meer informatie terug kunt vinden de verklaringen die een accountant af kan geven https://www.nba.nl/siteassets/tools-en-voorbeelden/uitleg-gebruik-accountantsverklaringen/nba-brochure-de-accountant-verklaart.pdf

 

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van ... (naam entiteit(en)) te ... ((statutaire) vestigingsplaats) is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december JJJJ (of bij een gebroken boekjaar: 30 juni JJJJ) en de winst-en-verliesrekening over JJJJ met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.*


Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.


Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van ... (naam entiteit(en)). Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.


Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.


Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.


Plaats en datum


.... (naam accountantspraktijk)

.... (naam accountant)

 

* Deze zin komt te vervallen wanneer de samenstellingsverklaring wordt afgegeven bij een BW2-jaarrekening van een micro-entiteit. Dit aangezien hierin geen toelichting wordt gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening. Hetzelfde geldt voor de volgende tekst in de zin daarvoor 'met de daarbij horende toelichting'.